Docker cơ bản đến nâng cao phần 4 - Dockerfile và các câu lệnh thường sử dụng với docker