Laravel CRUD & Vue3 : Áp dụng Repository Pattern vào ứng dụng