Những tips hay ho làm việc với Collection, Auth trong laravel