Từ khoá :

Laravel : Làm việc với Eloquent phần 2 Laravel eloquent, object-relational mapper (ORM), thao tác dữ liệu với model phần 2

Laravel : Làm việc với Eloquent phần 1 Laravel eloquent, object-relational mapper (ORM), thao tác dữ liệu với model

Tips laravel Models Relations Những tips hay ho làm việc với Models Relations trong laravel

Tips laravel DB Models and Eloquent Những tips hay ho làm việc với DB model và Eloquent trong laravel